Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori

Opšti cilj projekta

Opšti cilj projekta pod nazivom “Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori“ je da doprinese realizaciji i sprovođenju Okvirne direktive o vodama (ODV) u Crnoj Gori.

Dogadjaj povodom prezentacije projekta odrzan je 21. marta 2018. godine u hotelu Podgorica

Obim projekta

Projekat će uspostaviti neophodne uslove za poboljšanje upravljanja vodnim resursima u zemlji, u skladu sa zahtjevima Okvirene direktive o vodama EU. Zadaci i aktivnosti koje će biti realizovane od strane projektnog tima su navedene u sljedećoj tabeli. Više informacija o svakom od zadataka možete pogledati u nastavku.
 • Zadatak 1: Karakterizacija i analiza područja riječnih slivova u Crnoj Gori
  Ova aktivnost se sastoji od četiri aktivnosti:

  Analiza karakteristika područja rječnog sliva

  • Prikupljanje postojećih podataka i izrada prostornih slojeva potrebnih za razgraničenje vodnih tijela,
  • Određivanje statusa vodnih tijela i hidromorfoloških uslova prema principima Okvirne direktive o vodama kroz rad na terenu, i
  • Uspostavljanje baze podataka GIS

  Procjena uticaja ljudske aktivnosti na životnu sredinu i identifikacija značajno modifikovanih i vještačkih voda

  • Ova aktivnost se sastoji od dvije pod-aktivnosti:
  • Procjena ekološkog statusa vodnih tijela
  • Hidromorfološka procjena radi utvrđivanja vodnih tijela pod rizikom

  Uspostavljanje registra zaštićenih područja

  Zakonodavstvo EU uzima u obzir sljedeće tipove zaštićenih područja odnosno: Zaštićena područja vode za piće, vode za kupanje, područja ranjiva na nitrate (iz poljoprivrednih izvora), područja osjetljiva na nutrijente (iz gradskih izvora), Natura 2000 zaštićena područja (zavisnost od vode prema EU direktivama o staništima i pticama) i područja namjenjena zaštiti ekonomski važnih akvatičnih vrsta.

  Ekonomska analiza korišćenja voda

  Cilj ekonomske analize je da se upotrebe postojeći podaci kako bi se dobio početni pregled ekonomskih koristi i troškova korišćenja vodnih resursa u području riječnog sliva i da se procijene budući trendovi u pogledu traženje za vodom.
 • Zadatak 2: Nadogradnja sistema monitoringa voda u skladu sa ODV
  Ovaj zadatak sastoji se od 3 različite aktivnosti:

  Izrada studije za poboljšanje monitoringa voda u skladu sa ODV-a, revizija postojećih lokacija, predlog za nove lokacije za površinske vode, podzemne vode, i laboratorijska oprema za hemijski i biološki monitoring

  Cilj monitoringa je da se uspostavi koherentan i sveobuhvatan pregled statusa voda u svakom području riječnog sliva i omogući klasifikacija svih površinskih voda u jednu od pet klasa i podzemnih voda u jednu od dvije klase.

  Član 8. Direktive uspostavlja uslov za monitoring stanja površinskih voda, statusa podzemnih voda i zaštićenih područja (Tabela 12). Programi monitoringa treba da uspostave koherentan i sveobuhvatan pregled stanja voda u svakom području riječnog sliva.

  Pregled trenutnog stanja softverske i hardverske opreme i predlog za nadogradnju opreme

  Konsultant će izvršiti analizu sadašnjeg sistema i uspostaviti koordinaciju sa drugim donatorima i MFI-a koje djeluju u Crnoj Gori kako bi se izbjeglo preklapanje aktivnosti. Rezultat ove aktivnosti će biti studija za poboljšanje softverske i hardverske opreme.

  Pregled i finalizacija tehničke specifikacije opreme za monitoring

  Izvođač će pregledati sve tehničke specifikacije postojeće opreme za monitoring i dati predlog specifikacije za nabavku nove opreme. Ovaj zadatak će se realizovati u bliskoj koordinaciji sa ekspertima iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
 • Zadatak 3: Izrada planova upravljanja riječnim slivom dunavskog i jadranskog sliva i program mjera
  Konsultant će obezbijediti planiranje procesa za riječni sliv za svako vodno područje. Prvi rezultat ovog procesa će biti početni planovi upravljanja riječnim slivovima.

  U Zadatku 1 i Zadatku 2 navedeni su primarni uslovi za PURS. Zadatak 3 pruža uslove za preostale segmente PURS-a u pogledu ciljeva kvaliteta životne sredine, programa mjera, javnog informisanja/konsultacija i potrebnih kontakt informacija. Aspekti ciljeva kvaliteta životne sredine, programa mjera i integracije Direktive o poplavama u odnosu na PURS-a.
 • Zadatak 4: Strateška procjena uticaja na životnu sredinu (SEA)
  Nakon identifikacije Programa mjera u pogledu poljoprivrednih aktivnosti, hemijskog zagađenja, podzemnih voda, hidromorfoloških pritisaka i zaštićenih područja, Konsultant će pripremiti stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu, a potom organizovati javnu raspravu u skladu sa zahtjevima nacionalnog zakonodavstva i zakonodavstva EU.
 • Zadatak 5: Uspostavljanje modela Geodatabase za pohranjivanje podataka koji se odnose na Planove upravljanja riječnim slivovima
  Ova aktivnost sastoji se od tri aktivnosti:

  Procjena postojećih podataka, baze podataka, drugih informacionih sistema i potreba korisnika
  • Preliminarna procjena i analiza
  • Izrada konceptualnog dizajna GIS za PURS-a

  Projektovanje, razvoj i implementacija GIS za PURS-a u prvoj fazi uspostavljanja Sistema upravljanja informacijama o vodnim resursima (WRIMS)
  • Radionica sa korisnicima o metodologiji
  • Specifikacija uslova za upravljanje
  • Glavni projekat za GIS model Planova upravljanja riječnim slivovima
  • Logički model baze podataka
  • Fizički model baze podataka
  • Razvoj aplikacije za upravljanje podacima
  • Korišćenje sistema i njegova integracija u druge nacionalne sisteme i testiranje
  • Priprema tehničke-sistemske dokumentacije
  • Priprema uputstava za upotrebu
  • Podnošenje GIS za PURS-a


  Priprema strategije i akcionog plana za nastavak razvoja WRIMS
  • Definisanje strateških ciljeva
  • Procjena potrebnih resursa
  • Prioritizacija aktivnosti
  • Priprema WRIMS Strategije i Akcionog plana
  • Izrada Projektnog zadatka za prioritetne aktivnosti
 • Zadatak 6: Obuke
  Ovaj zadatak sastoji se od tri aktivnosti:

  Obuka za korišćenje modela Geodatabase i unošenje podataka

  Kada PURS GIS bude uspostavljen i operativan, Konsultant će sprovesti obuku za korisnike kako da upravljaju (kreiranje, promijen, povrat, preuzimanje i brisanje) atributima prostornih skupova podataka (slojevi) iz Geodatabase koristeći namjenske PURS aplikacije.

  Nakon obuke učesnici će imati jasno razumijevanje radnih procesa aplikacije i poznavanje sadržaja WIS GDB, slojeva i njegovih atributa. Obuka će kombinovati predavanja i praktične vježbe (odnosno, rad na kompjuterima sa praktičnim primjenama) i podsticati dijalog i interakciju između učesnika i predavača.

  Obuka za upravljanje riječnim slivom u pogledu izrade Planova i finalna obuka za pristup za narednu analizu planova upravljanja rječnim slivovima

  U cilju definisanja preciznih potreba zainteresovanih strana, Konsultant će sprovesti ocjenu potreba za obučavanjem i jačanjem kapaciteta koja će imati dvostruku svrhu; prije svega za utvrđivanje glavnih problema, zadataka, odgovornosti i zahtjeva u pogledu kapaciteta za svaku instituciju za sprovođenje zakona o vodama, i drugo za utvrđivanje kratkoročnih i dugoročnih potreba za obučavanjem.

  Da bi se na uspješan način preuzele ključne odgovornosti i realizovali zadaci predviđeni Zakonom o vodama, koji je fokusiran na buduću implemenaciju u skladu sa ODV, postojeći kapaciteti svake institucije uključene u djelatnosti upravljanja vodama će biti utvrđeni prema prioritetima prema sljedećim kriterijumima:
  • Značaj za buduću implementaciju ODV EU i razvoj, koordinaciju i implementaciju PURS-a;
  • Hitnosti u pogledu razvoja kapaciteta;
  • Zahtjev za obučavanjem u cilju unapređenja specifičnih vještina u skladu sa zadacima navedenim u Okvirnoj direktivi o vodama.

  Obuka administrativnog osoblja za pisanje izvještaja

  Obuka administrativnog osoblja za pisanje izvještaja će se vršiti biti u skladu sa zahtjevima o izvještavanju iz ODV-a kako bi se omogućilo osoblju da pruži informacije Evropskoj komisiji o identifikaciji područja riječnih slivova i nadležnih organa, kao i informacije o analizama, pogramima monitoringa i planovima upravljanja riječnim slivovima.

Informacije o projektu

Ugovorno tijelo
Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori
Referentni broj
EuropeAid/138151/DH/SER /ME
trajanje projekta
Februar 2017 - februar 2020
Izvođač
Safege (SUEZ podružnica), Belgija u saradnji sa Eptisa Servicios de Ingenieria, Španija
Korisnici
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR); Uprava za vode

© 2017 www.euwfd.me Kontaktirajte nas